Viser arkivet for stikkord moanfellesbeite

Duger fremdeles etter 40 år, bygget består av melkestall, melkerom, lager og kraftfôrsilo.

Snø på i fjellet, men flott vær i dag.

Kyrne på fellessetra er bare inne for å bli melket samtidig får de kraftfôr, så er det ut igjen.

Åkerholme kalles slike områder i eng og åker som ikke er oppdyrket.

Om åkerholmer: Åkerholmene har ofte grunt jordsmonn og et gunstig lokalklima. Områdene kan være viktige skjul og beiteområder for dyr og fugler. Mange steder vil plantesamfunn på åkerholmene være preget av tidligere tiders bruk, og kan ved fortsatt skjøtsel tas vare på som verdifulle biotoper(tekst fra Skog og trær i kulturlandskapet).

Kyrne på vei inn til melking, kyrne går ute hele døgnet og er bare inne to ganger i døgnet og får kraftfôr og blir melket.